panthema / 2016 / 0114-diploma-thesis / bispanning-6-vertices

Bispanning Graphs with 6 Vertices

graphvertices / edgesdegreesvconn / econngirthspectral gapexpansiontau3 vertices / edgestau3 min / avg / max degreetau4 compmin UECBOs
EC~w6 / 105,5,3,3,2,22 / 233.111061.6666748 / 1446 - 6 - 63160
EEzw6 / 105,4,3,3,3,22 / 232.844621.6666756 / 1565 - 5.57143 - 61100
EEnw6 / 105,4,4,3,2,22 / 232.974581.6666748 / 1446 - 6 - 63160
EFzo6 / 104,4,3,3,3,33 / 333.066951.6666772 / 2045 - 5.66667 - 6282
EFzW6 / 104,4,4,3,3,22 / 233.111541.6666756 / 1565 - 5.57143 - 61100
EQzw6 / 105,4,3,3,3,22 / 232.451671.3333348 / 1446 - 6 - 63160
EQ~o6 / 104,4,3,3,3,32 / 332.372281.3333372 / 2244 - 6.22222 - 78144
EUZw6 / 105,3,3,3,3,33 / 332.831461.6666760 / 1605 - 5.33333 - 61108
EUzo6 / 104,4,3,3,3,33 / 332.586551.3333368 / 1944 - 5.70588 - 72108
EUzW6 / 104,4,4,3,3,22 / 232.555181.3333356 / 1565 - 5.57143 - 61100
ETzo6 / 104,4,4,3,3,22 / 232.767941.548 / 1446 - 6 - 63160
ETzg6 / 104,4,4,4,2,22 / 232.561551.3333348 / 1446 - 6 - 63160