panthema / 2016 / 0114-diploma-thesis / bispanning-6-vertices-atomic

Atomic Bispanning Graphs with 6 Vertices

graphvertices / edgesdegreesvconn / econngirthspectral gapexpansiontau3 vertices / edgestau3 min / avg / max degreetau4 compmin UECBOs
EFzo6 / 104,4,3,3,3,33 / 333.066951.6666772 / 2045 - 5.66667 - 6282
EQ~o6 / 104,4,3,3,3,32 / 332.372281.3333372 / 2244 - 6.22222 - 78144
EUZw6 / 105,3,3,3,3,33 / 332.831461.6666760 / 1605 - 5.33333 - 61108
EUzo6 / 104,4,3,3,3,33 / 332.586551.3333368 / 1944 - 5.70588 - 72108